Regulamin Rezerwacji Schroniska PTTK Chata Baców

UWAGA!!! W przypadku, gdy schronisko zostanie zamknięte z powodu epidemii COVID wpłacone zadatki za pobyt nie podlegają zwrotowi. Rezerwację wraz z zadatkiem będzie można przełożyć na inny dowolny termin.

 1. Definicje zwrotów użytych w niniejszym Regulaminie.
  • Schronisko – Schronisko PTTK Chata Baców,
  • Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca rezerwacji i/lub wpłacająca zadatek na poczet rezerwacji,
  • Strony – Klient i/lub Schronisko,
  • Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji Schroniska PTTK Chata Baców,
  • pokój wykorzystany – pokój objęty skuteczną rezerwacją, który by wykorzystywany choćby przez jedną osobę zgodnie z rezerwacją.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem.Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej rezerwacji oraz w celach marketingowych, przez Schronisko, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje potwierdzenie wstępnego przyjęcia rezerwacji przez Schronisko, na podanego maila wraz z podliczeniem całości pobytu oraz kwoty wymaganego zadatku (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) za usługę hotelową (nocleg).
 4. Rezerwacji dokonuje się na osobę fizyczną lub prawną, która będzie dokonywać płatności.
 5. W przypadku rezerwacji przez osobę fizyczną kilku pokoi dla grupy osób, za Klienta dokonującego rezerwacji konkretnego pokoju uznaje się osobę/y, które wpłacą zadatek za dany pokój.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9, rezerwację uważa się za potwierdzoną (skuteczna rezerwacja) po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto Schroniska. Jednocześnie wpłata zadatku oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez Klienta dokonującego rezerwacji. Rezerwacja dokonywana jest na Klienta, który wpłaci zadatek.
 7. Z zastrzeżeniem zdania drugiego i trzeciego poniżej, płatności zadatku należy dokonać terminie do 2 dni od chwili wykonania rezerwacji. W uzasadnionych indywidualnie przypadkach możliwe jest ustalenie innego terminu wpłaty zadatku. Zmiana terminu wpłaty zadatku, o której mowa w zdaniu powyżej, wymaga pod rygorem nieważności, dokonania jej poprzez uzgodnienie Stron dokonane mailem lub pisemnie.
 8. Nie wpłacenie zadatku w terminie, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, powoduje automatyczne natychmiastowe anulowanie rezerwacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9.
 9. W sytuacji, gdy Klient wpłaci zadatek po upływie w/w terminu lub w niepełnej wysokości, Schronisko zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia rezerwacji, o czym poinformuje Klienta. W takiej sytuacji zadatek podlega zwrotowi w wysokości w jakiej był dany.
 10. Po wpłacie zadatku, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, nie ma możliwości przesunięcia terminu rezerwacji lub zaliczenia kwoty zadatku na inną rezerwację lub inny termin.
 11. Zasady rozliczenia, zwrotu i zatrzymania zadatku.
 12. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, w sytuacji wykonania usługi hotelowej (noclegu) przez Schronisko, zadatek zaliczany jest wyłącznie na poczet rozliczenia samych noclegów objętych daną rezerwacją.
 13. W sytuacji rezygnacji Klienta z rezerwacji w terminie co najmniej 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w Schronisku zgodnie z rezerwacją (decyduje data wpłynięcia pisma, maila do Schroniska), zadatek jest zwracany Klientowi w pełnej wysokości, w jakiej był wpłacony. Rezygnacja Klienta z rezerwacji musi dla swej ważności być dokonana telefonicznie i potwierdzona mailem na adres Schroniska.
 14. W pozostałych przypadkach rezygnacji Klienta z rezerwacji, zadatek nie podlega zwrotowi.
 15. W sytuacji skrócenia przez Klienta pobytu w Schronisku w stosunku do okresu przewidzianego rezerwacją lub niewykorzystania wszystkich pokoi w stosunku do dokonanej rezerwacji, sytuację taką traktuje się jak częściową rezygnację Klienta z dokonanej rezerwacji. W takiej sytuacji:
  • w przypadku skrócenia dni pobytu, zadatek dzielony jest proporcjonalnie przez liczbę dni objętych rezerwacją i na poczet należności Klienta wobec Schroniska za wykorzystane dni skróconego pobytu zaliczana jest tylko ta część zadatku, która przypada za te dni. Zadatku za niewykorzystane dni nie zalicza się na poczet należności za dni wykorzystane;
  • w przypadku niewykorzystania wszystkich pokoi, zadatek dzielony jest proporcjonalnie do kosztów wynajęcia poszczególnych pokoi zgodnie z rezerwacją i na poczet należności Klienta wobec Schroniska za pokoje wykorzystane, zaliczana jest tylko ta część zadatku, która przypada na te pokoje. Zadatku za niewykorzystane pokoje nie zalicza się na poczet należności za pokoje wykorzystane.

  W sytuacjach opisanych w pkt. 11 ppkt 4), powstałych z powodu niewykonania części zawartej umowy (rezerwacji) przez Klienta, część zadatku, nie zaliczona na poczet w/w należności Klienta wobec Schroniska, nie podlega zwrotowi, ani zaliczeniu na poczet jakichkolwiek innych należności Klienta wobec Schroniska. Zadatek taki zostaje zatrzymany przez Schronisko, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 16. Niestawienie się Klienta w Schronisku do godziny 16.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji (rezygnacją Klienta z rezerwacji) i możliwością wynajęcia pokoju innemu Klientowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej.
 17. W przypadku nie dojechania określonej liczby Klientów do danego pokoju bądź pokoi tj. wykorzystania danego pokoju/pokoi jedynie w części w stosunku do rezerwacji,cena za ten pokój ustalona podczas wyliczania kosztów pobytu zgodnie z rezerwacją nie ulega zmianie (Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wszystkie miejsca objęte rezerwacją, w tym za osoby nieobecne), jeśli nie jest to wcześniej inaczej uzgodnione z recepcją Schroniska.
 18. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta, pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju.
 19. Warunki pogodowe, w tym warunki narciarskie na stokach narciarskich, nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji, zmiany (w tym terminu lub zakresu) rezerwacji, bądź żądania zwrotu przez Klienta wpłaconego zadatku – zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 20. Pozostała kwotę za pobyt ujętą w ofercie/rezerwacji, Klient reguluje w dniu przyjazdu, a dodatkowe zamówienia nie ujęte w ustaleniach, wynikające z pobytu Klienta, Klient reguluje w recepcji Schroniska PTTK Chata Baców najpóźniej w dniu wyjazdu, o ile obsługa Schroniska nie postanowi inaczej.
 21. Wszelkie zawiadomienia pisemne lub mailowe kierowane do Schroniska, winny być kierowane wyłącznie na następujące adresy:
  • pisemne na adres: 34-335 Korbielów, ul. Beskidzka 110;
  • mailowe na adres: info@chatabacow.pl.