Regulamin Schroniska PTTK Chata Baców

 1. UWAGA!!! W przypadku, gdy schronisko zostanie zamknięte z powodu epidemii COVID wpłacone zadatki za pobyt nie podlegają zwrotowi. Rezerwację wraz z zadatkiem będzie można przełożyć na inny dowolny termin.
 2. Definicje zwrotów użytych w niniejszym Regulaminie.
 • Schronisko – Schronisko PTTK Chata Baców,
 • Gość – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca rezerwacji i/lub wpłacająca zadatek na poczet rezerwacji,
 • Strony – Gość i/lub Schronisko,
 • Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji Schroniska PTTK Chata Baców,
 • Pokój wykorzystany – pokój objęty skuteczną rezerwacją, który by wykorzystywany choćby przez jedną osobę zgodnie z rezerwacją.
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Schroniska i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Schronisku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Najmujący pokój Gość Schroniska zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 4. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 5. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Schroniska PTTK Chata Baców.
 6. Pokój w Schronisku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
 7. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Schronisko może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 9. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10:00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 10. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Schroniska.
 12. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Nie ma możliwości dostawienia łóżek/łóżeczek niemowlęcych w pokoju.
 13. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Schroniska pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 14. Schronisko akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Schroniska za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Schroniska.
 15. Na terenie Schroniska, w tym – w pokojach Schroniska zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 16. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju Schroniska jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 900 złotych.
 17. W Schronisku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Schroniska mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Schroniska powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Schroniska i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Każdorazowo Gość opuszczający pokój ze względów na bezpieczeństwo, powinien wyłączyć telewizor, zamknąć okna, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 22. Gość powinien zawiadomić recepcję Schroniska o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 23. Na terenie Schroniska zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 24. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Schroniska, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 25. Schronisko świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 26. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Schroniska i ich wyposażeniu.
 27. Schronisko zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Schronisko przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 29. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Schronisko może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Schroniska, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Schroniska.
 30. Schronisko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Schroniska lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Schroniska lub innych osób przebywających w Schronisku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Schronisku.

 

 

Zarząd Schroniska PTTK Chata Baców